Tag: self

斷線

當生活中每日都有唔同嘅動盪,有一件事係可以喺自己掌控中,甚至可以靠自己勞力同努力去換取進展,令你同自己嘅關係更紮實。

Read More